ALGEMENE VOORWAARDEN JDZ

JDZ_DESIGN_VLOEREN_WIT.png

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van JDZ designvloeren.

 

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden tussen JDZ als Leverancier/aanbrenger en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.

Deze voorwaarden gelden nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van cementgebonden vloeren en/of gietvloeren. 

Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze per omgaande en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Offerte

De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn. 

De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan JDZ haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze voorwaarden. 

De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

Voor facturering geldt het daadwerkelijk gelegde aantal vierkante meters, door JDZ gemeten in het werk, ongeacht offerte en opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Verandering in het aantal meters bij inmeten leidt daardoor tot aanpassing in de vierkante meterprijs van de opdracht.

 

Artikel 3 Annulering

Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Bij annulering na die periode brengt JDZ 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening. 

Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt JDZ 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

 

Artikel 4 Overeenkomsten 

Een overeenkomst met JDZ komt eerst tot stand nadat JDZ de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor JDZ wanneer deze schriftelijk door JDZ zijn aanvaard.

 

Artikel 5 Kleur, Samenstelling en Uitvoering

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende:

 in de vloeren en wanden die JDZ legt, kunnen ten opzichte van getoonde monsters tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:

 • lichte kleurverschillen voorkomen;

 • glansverschillen optreden;

 • lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen.

De door JDZ opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer, wand en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. 

Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. (Kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer en wand. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.

UV-filters of afatische kunststoffen bieden een hoge UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. 

Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering.

Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur. Deze dient door de afnemer bijgewerkt of geschilderd te worden na oplevering van de vloer.

JDZ betonlook vloersystemen en/of cementgebonden vloeren worden op locatie op een werkvloer aangebracht. 

Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product JDZ betonlook vloeren en/of cementgebonden vloeren.

De vloer en wandafwerking is niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Lees daarom goed het onderhoudsadvies.

 

Artikel 6 Verplichtingen van u als afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst dient u als afnemer:

 • de ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en tochtvrij gereed te houden;

 • eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk door te geven, maar in ieder geval zes weken van tevoren. Alleen zo kan de gewenste planningsdatum gegarandeerd worden;

 • te voorkomen dat vier weken voor aanvang van de applicatie of nog korter planningswijzigingen plaatsvinden;

 • te voorkomen dat het project in de applicatieweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor dat project;

 • ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 6) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens bent u als afnemer verantwoordelijk voor de garantie dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest;

 • ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden tot minimaal 48 uur na aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%;

 • dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen;

 • voor voldoende water en elektriciteit, alsmede plafondverlichting (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen;

 • te zorgen dat JDZ de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn;

 • om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloer- en wand werkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per bestelbus bereikbaar te zijn.

 • Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die JDZ lijdt, onder meer ten gevolge van stagnatie andersoortig tijd verlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden.

 

Artikel 7 Meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst;

 b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;

 c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal;

 d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen

 

Artikel 8 Opschorting

JDZ is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is JDZ gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat JDZ verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

 

Artikel 9 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van JDZ wordt in ieder geval begrepen: overheidsmaatregelen.

2. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft JDZ  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.

3. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding, Hierbij komt aan JDZ  het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmacht situatie intrad, betaling te vorderen.

 

Artikel 10 Garantie

JDZ staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent JDZ een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. Waarvan 1 jaar vast en 4 jaar afbouwend met 20% per jaar. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betaling verplichting heeft voldaan.  Niet onder garantie valt: scheurvorming door werking vanuit de ondervloer of door verzakking, vochtwerking in de ondergrond en osmose, (mechanische) beschadigingen, verkleuringen, lichte spaanslagen of aanzetten c.q. rolbanen in de top coat, adervorming door werking van de ondervloer en ingevallen vuil in de natte vloer.  Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, zullen wij de vloer herstellen of vervangen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden is het van belang dat de afnemer de adviezen en instructies van JDZ opvolgt.

 

Artikel 11 Gebreken

 Zijn er gebreken, dient u deze binnen 4 kalender dagen na oplevering schriftelijk aan JDZ  mede te delen om gebruik te kunnen maken van de garanties. Het betreft de gebreken die u zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.

 

Artikel 12 Betaling

De afnemer is verplicht de facturen van JDZ  binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen.

Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.

Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten met een minimum van €450,- verschuldigd welke kosten JDZ moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

 

Artikel 13 Risico-overgang

Na oplevering of voltooiing van de werkzaamheden komt het geleverde voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

JDZ  is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers of transporteur is toe te rekenen. 

Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van JDZ  is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan JDZ is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van JDZ voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

 

Artikel 15 Toepasselijk Recht en Geschillen 

Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen JDZ en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.